Jesteś tutaj:

Kategoria: 2015

Więcej o Podlaska Sieć Wolontariatu

Podlaska Sieć Wolontariatu na zebraniu w dniu 14.06.2015 wybrała władze Sieci.

Z przyjemnością informujemy, iż sekretarzem PSW został reprezentant naszej organizacji Karol Świerzbin.

Sieć ma za zadanie reprezentować organizacje pozarządowe zajmujące się wolontariatem w kontaktach z JST, prowadzić działania rzecznicze oraz dbać o wysoki poziom współpracy z wolontariuszami.

Więcej o Suwałki Blues Festiwal 2015

Co:        Suwałki Blues Festiwal 2015

Gdzie:   Miasto Suwałki

Kiedy:   Data wydarzenia 09.07.2015 – 11.07.2015 , Termin pracy 07.07.2015 – 12.07.2015

Zakres zadań wolontariuszy:

 • wsparcie pracy/ działania biura festiwalowego, sklepiku;
 • pilotaż przyjezdnych zespołów;
 • pomoc w przygotowaniu terenu;
 • pomoc przy sprawdzaniu biletów przy wstępie na koncerty płatne;
 • rozwieszenie tabliczek informacyjnych;
 • kierowanie uczestników na teren imprezy;
 • pilnowanie porządku na terenie imprezy;
 • udzielanie informacji i pomocy zarówno ekipie technicznej, zespołom jak i uczestnikom, o ile nie koliduje to z regulaminem imprezy, ogólno przyjętymi zasadami etycznymi, czy przepisami prawnymi;
 • informowanie służb ochrony i/lub organizatora o zagrożeniach bezpieczeństwa/ wypadkach oraz jeżeli nie stanowi to bezpośredniego bądź pośredniego zagrożenia dla wolontariusza pomoc w ich niwelowaniu;
 • pomoc w transporcie i rozstawieniu stołów, krzeseł, namiotów, wyposażenia garderób itp. na terenie imprezy;
 • informowanie koordynatora wolontariatu bądź danego punktu o ewentualnych niedociągnięciach, uchybieniach, czy brakach;
 • pomoc w dostarczeniu i rozstawieniu/ zawieszeniu banerów reklamowych;
 • wydawanie identyfikatorów, oraz zestawów osobom upoważnionym do ich odbioru;

 

 

Więcej o Majowy TechKlub

Kolejny rok z TechKlubami za nami. Dziś odbyło się ostatnie spotkanie II edycji. W Suwałkach spotkaliśmy się już 11 razy. Poruszaliśmy przeróżne tematy, za każdym razem potrzebne dla NGO. Czekamy na Wasze opinie i sugestie, co  zmienić, jakie tematy poruszyć w kolejnej edycji.

 

Więcej o Informacja publiczna – zapytanie mailem

Do tej pory składaliśmy wszystkie wnioski o informację publiczną do Urzędu Miasta i Biura Rady Miasta w wersji papierowej. Postanowiliśmy przetestować również inne kanały komunikacji. Wysłaliśmy zapytanie do Biura Rady Miasta na maila podanego na stronie bip.um.suwalki.pl

Poprosiliśmy, między innymi o:

– przesłanie protokołu z 6 sesji Rady Miasta (gdyż jeszcze nie został zamieszczony w BIPie)

– protokoły z posiedzeń wszystkich komisji Rady Miasta z okresu marzec-kwiecień 2015 (gdyż nie zostały zamieszczone w BIPie)

– wszelkie nagrania z sesji obecnej kadencji którymi dysponuje urząd (nagrania będą dostępne na stronie www.suwalki.mamaprawowiedziec.pl

– materiały sesyjne z ostatniej sesji. Niestety te zamieszczone w BIPie są w wersji która uniemożliwia odczyt maszynowy.

– poprosiliśmy też o listy wypłat diet dla radnych, aby je opublikować na stronie www.suwalki.mamprawowiedziec.pl

Nasz wniosek mailowy powinien zostać rozpatrzony tak samo jak wersja złożona przez biuro podawcze, czy tak się stanie ? Zobaczymy.

Więcej o Dostępni radni i wyniki głosowań

W dniu dzisiejszym (w godzinach 19:11 – 19:22) rozesłaliśmy maile do 23 radnych.

Czy radni odpowiedzą mieszkańcowi miasta, czy powtórzą klęskę z czerwcowej akcji pisania maili ?

Radnych zapytaliśmy o to jak głosowali i czy w ogóle głosowali przy podjęciu 25 uchwał.

Szanowny Panie, jako obywatel naszego miasta chciałbym poznać następujące zagadnienia z Pańskiej pracy jako radnego:

1.            Czy wstrzymał się Pan od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

2.            Czy wstrzymał się Pan od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

3.            Czy wstrzymał się Pan głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

4.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

5.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

6.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

7.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

8.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

9.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

10.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

11.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

12.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

13.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brał Pan udział w głosowaniu to jak oddał Pan głos.

14.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

15.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

17.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

18.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

19.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

20.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

21.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

22.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brał Pan udział w głosowaniu to jak oddał Pan głos.

23.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

24.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

25.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

 

lub w drugiej wersji:

 

Szanowna Pani, jako obywatel naszego miasta chciałbym poznać następujące zagadnienia z Pani pracy jako radnej:

26.          Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

27.          Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

28.          Czy wstrzymała się Pani głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

29.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

30.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

31.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

32.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

33.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

34.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

35.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

36.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

37.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

38.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

39.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

40.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

41.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

42.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

43.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

44.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

45.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

46.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

47.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

48.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

49.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

50.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

 

 

 


Pierwsze odpowiedzi już do nas napływają:

Pan Zbysław Grajek 2015-04-14 19:54

Szanowny Panie.
Brałem udział we wszystkich głosowaniach na posiedzeniach Rady Miejskiej w Suwałkach.
Głosowałem na tak nad wszystkimi uchwałami z wyjątkiem wstrzymania się nad uchwałą z p. 4.
Z poważaniem, Zbysław W. Grajek

 

Pan Zbigniew De-Mezer 2015-04-14 20:51

Witam
Uprzejmie informuję, że uczestniczyłem we wszystkich głosowaniach, w żadnym nie wstrzymałem się od głosu.
Pozdrawiam
Zbyszek De-Mezer
PS
Proponuję wnieść do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej propozycję dotyczącą zakupu urządzeń do głosowania.
Na pewno łatwiej będzie Państwu oraz wszystkim zainteresowanym analizować 
sposób głosowania poszczególnych radnych!!!

 

Pan Wojciech Pająk 2015-04-15 13:39

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie przesyłam zbiorczą informację.W głosowaniach z pkt. 4-25 brałem udział w głosowaniu. W głosowaniach z pkt.1-3,13 i 22 oddałem głos za.

Pozdrawiam

Wojciech Pająk

Pani Anna Ruszewska 2015-04-15 18:48

Suwałki, dnia 15 kwietnia 2015 r.

 Anna Ruszewska

Radna Rady Miejskiej w Suwałkach

 

XXX

                                                                         Obywatel Miasta Suwałki

 

W związku z otrzymanym przez Pana zapytaniem przesłanym w dniu 15 kwietnia 2015 r., drogą elektroniczną na adres mojej poczty elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przekazuję Panu w odpowiedzi na zadane pytania, co następuje:

 1.    Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku”.

 1.    Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/19/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok”.

 1.    Czy wstrzymała się Pani głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.’

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/24/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/25/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

Tak. Pragnę też wskazać, iż w protokole nr IV/2015 IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r. jednoznacznie wskazano, iż jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przed podjęciem tej uchwały przedstawiałam opinię tej komisji. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/27/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddała Pani głos.

Tak, byłam za podjęciem uchwały. Pragnę też zauważyć, iż w protokole nr V/2015 V sesji Rady Miejskiej w Suwałkach odbytej w dniu 25 lutego 2015 r., na początku tego dokumentu wskazano, iż obecnych na sesji było 19 radnych. Jednocześnie w głosowaniu za przedmiotową uchwałą oddano 20 głosów (!) – wszyscy radni byli  za przyjęciem uchwały. To jednoznacznie wskazuje, iż w związku z wymienieniem mojej osoby w protokole jako obecnej na tej sesji oraz oddaniem 20 głosów w głosowaniu nad tą uchwałą, takie pytanie wydaje się zbędne. Można to sprawdzić i wyciągnąć wnioski, że wszyscy radni musieli uczestniczyć w głosowaniu nad taką uchwałą – włącznie ze mną. Analiza zadanego przez Pana pytania dot. pkt. 31, wskazuje, iż zapoznaje się Pan z protokołami z sesji i je czyta. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/31/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/33/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/36/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/38/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

Tak, byłam za podjęciem uchwały. Ponadto pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Tak. Pragnę też wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

Tak. Pragnę też wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

Tak. Pragnę zauważyć, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.”.

Mam nadzieję, iż przekazane przeze mnie odpowiedzi wpłyną na zwiększenie Pana świadomości na temat pracy Rady Miejskiej w Suwałkach oraz pracy poszczególnych radnych tego organu stanowiącego Miasta Suwałki.

Pragnę też Panu zaproponować, by z uwagi na przejawiane zainteresowanie działalnością organów samorządowych, korzystał Pan z możliwości uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miejskiej osobiście. Możliwość bezpośredniego udziału wiążę z zasadą jawności działania organów władzy publicznej, która jest zagwarantowana w art. 61 Konstytucji. Dotyczy on nie tylko dostępu do informacji publicznej (np. do dokumentów), ale też gwarantuje obywatelom wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyboru, a więc także między innymi Rady Miejskiej w Suwałkach. Informacje o planowanej dacie posiedzenia Rady, podawane są do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Ponadto przypominam, iż w odpowiedzi na mój wniosek, złożonej jako radna w trakcie kadencji 2002 – 2006, posiedzenia Rady Miejskiej transmitowane są za pośrednictwem online. Umożliwia to zapoznawanie się z pracą organu uchwałodawczego, bez konieczności osobistego przychodzenia do urzędu. Ponadto podobnie jak inni radni odbywam dyżury w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz w stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, w ramach których można osobiście się ze mną skontaktować i zadać pytania.

W przypadku zainteresowania materiałami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej, zachęcam Pana do skorzystania z portalu www.XXX, na którym znajdzie Pan szereg przydatnych materiałów, wzorów pism, orzecznictwo oraz aktualności mające na celu popularyzację wiedzy na temat prawa do informacji publicznej oraz przygotowanie i dostarczenie instrumentów pozwalających osobom zainteresowanym na praktyczną realizację prawa do informacji publicznej.

Z poważaniem,

Anna Ruszewska

Pani Dorota Jabłońska 2015-04-15 23:21

Szanowny Panie, brałam udział we wszystkich dotychczasowych sesjach nowej kadencji Rady Miejskiej 2014-2018. Brałam także udział we wszystkich głosowaniach, które na tych sesjach się odbyły. We wszystkich przypadkach głosowałam za. Jedyny przypadek, to wstrzymanie się od głosu w przypadku głosowania budżetu na 2015 rok. Wstrzymałam się od głosu jako jedyna radna.
 
Z wyrazami szacunku

Dorota Anna Jabłońska 
radna PIS

Pan Zdzisław Przełomiec 2015-04-16 10:47

Witam.
W odpowiedzi na nadesłane pytania informuję, że uczestniczyłem we wszystkich sześciu posiedzeniach Rady Miejskiej tej kadencji. Brałem także aktywny udział w wszystkich przeprowadzonych głosowaniach. Nie wstrzymałem się od głosu, popierając projekty uchwał zamieszczone w porządku obrad poszczególnych obrad sesyjnych.
Dziękuję za zainteresowanie problematyką suwalskiego samorządu. Pozostaję do dyspozycji w zakresie takiego typu oraz innych spraw objętych działaniami samorządu terytorialnego.
Z poważaniem - Zdzisław Przełomiec

 

XXX – anonimizacja treści

Więcej o Sesje online

Złożyliśmy wniosek zgodnie z KPA, o to, aby sesje Rady Miasta były nagrywane i udostępniane w internecie. Dziś jest tylko transmisja online.

Pisma takie otrzymali Prezydenta Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie poprawy dostępności do sesji Rady Miasta w Suwałkach.

Na chwilę obecną sesje Rady Miasta są transmitowane on line w Internecie bezpośrednio podczas trwania sesji. Działania takie sprzyjają jawności, lecz ze względu na godziny transmisji, uniemożliwiają skorzystanie z tego narzędzia dla większości obywateli.

Wprowadzenie udogodnienia w postaci publikacji nagrań z sesji w Internecie np. w ogólnie dostępnym i bezpłatnym portalu YouTube pozwoli obywatelom na zapoznanie się z przebiegiem sesji w czasie który będzie im odpowiadał. Pozwoli również na podniesienie wiarygodności działań Rady Miasta w Suwałkach oraz samego Urzędu Miejskiego poprzez zwiększenie jawności działalności oraz możliwość sprawowania kontroli obywatelskiej.

Publikacja takich nagrań nie wygeneruje dodatkowych kosztów dla Urzędu, gdyż w chwili obecnej Urząd posiada sprzęt niezbędny do nagrań, a korzystanie z w/w serwisu jest bezpłatne.

Chciałbym nadmienić iż Urząd Miasta w Suwałkach na dzień dzisiejszy korzysta już z kanału w serwisie YouTube na którym prezentuje materiały z pracy Urzędu. Kanał ten dostępny jest pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCPgy0iULlef6V1DjUfple_Q

Składając niniejszy wniosek mamy nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się władz miasta do tego rozwiązania które przyniesie wymierne korzyści dla obywateli naszego miasta.

 

Odpowiedzi jak zwykle upublicznimy. Mamy nadzieję że radni nie boją się jawności swojego postępowania.

 

Do góry

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij