logo Masz Głos Masz Wybór

W dniu dzisiejszym (w godzinach 19:11 – 19:22) rozesłaliśmy maile do 23 radnych.

Czy radni odpowiedzą mieszkańcowi miasta, czy powtórzą klęskę z czerwcowej akcji pisania maili ?

Radnych zapytaliśmy o to jak głosowali i czy w ogóle głosowali przy podjęciu 25 uchwał.

Szanowny Panie, jako obywatel naszego miasta chciałbym poznać następujące zagadnienia z Pańskiej pracy jako radnego:

1.            Czy wstrzymał się Pan od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

2.            Czy wstrzymał się Pan od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

3.            Czy wstrzymał się Pan głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

4.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

5.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

6.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

7.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

8.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

9.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

10.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

11.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

12.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

13.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brał Pan udział w głosowaniu to jak oddał Pan głos.

14.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

15.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

17.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

18.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

19.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

20.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

21.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

22.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brał Pan udział w głosowaniu to jak oddał Pan głos.

23.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

24.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

25.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

 

lub w drugiej wersji:

 

Szanowna Pani, jako obywatel naszego miasta chciałbym poznać następujące zagadnienia z Pani pracy jako radnej:

26.          Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

27.          Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

28.          Czy wstrzymała się Pani głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

29.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

30.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

31.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

32.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

33.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

34.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

35.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

36.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

37.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

38.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

39.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

40.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

41.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

42.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

43.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

44.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

45.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

46.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

47.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

48.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

49.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

50.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

 

 

 


Pierwsze odpowiedzi już do nas napływają:

Pan Zbysław Grajek 2015-04-14 19:54

Szanowny Panie.
Brałem udział we wszystkich głosowaniach na posiedzeniach Rady Miejskiej w Suwałkach.
Głosowałem na tak nad wszystkimi uchwałami z wyjątkiem wstrzymania się nad uchwałą z p. 4.
Z poważaniem, Zbysław W. Grajek

 

Pan Zbigniew De-Mezer 2015-04-14 20:51

Witam
Uprzejmie informuję, że uczestniczyłem we wszystkich głosowaniach, w żadnym nie wstrzymałem się od głosu.
Pozdrawiam
Zbyszek De-Mezer
PS
Proponuję wnieść do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej propozycję dotyczącą zakupu urządzeń do głosowania.
Na pewno łatwiej będzie Państwu oraz wszystkim zainteresowanym analizować 
sposób głosowania poszczególnych radnych!!!

 

Pan Wojciech Pająk 2015-04-15 13:39

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie przesyłam zbiorczą informację.W głosowaniach z pkt. 4-25 brałem udział w głosowaniu. W głosowaniach z pkt.1-3,13 i 22 oddałem głos za.

Pozdrawiam

Wojciech Pająk

Pani Anna Ruszewska 2015-04-15 18:48

Suwałki, dnia 15 kwietnia 2015 r.

 Anna Ruszewska

Radna Rady Miejskiej w Suwałkach

 

XXX

                                                                         Obywatel Miasta Suwałki

 

W związku z otrzymanym przez Pana zapytaniem przesłanym w dniu 15 kwietnia 2015 r., drogą elektroniczną na adres mojej poczty elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przekazuję Panu w odpowiedzi na zadane pytania, co następuje:

 1.    Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku”.

 1.    Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/19/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok”.

 1.    Czy wstrzymała się Pani głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.’

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/24/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/25/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

Tak. Pragnę też wskazać, iż w protokole nr IV/2015 IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r. jednoznacznie wskazano, iż jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przed podjęciem tej uchwały przedstawiałam opinię tej komisji. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/27/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddała Pani głos.

Tak, byłam za podjęciem uchwały. Pragnę też zauważyć, iż w protokole nr V/2015 V sesji Rady Miejskiej w Suwałkach odbytej w dniu 25 lutego 2015 r., na początku tego dokumentu wskazano, iż obecnych na sesji było 19 radnych. Jednocześnie w głosowaniu za przedmiotową uchwałą oddano 20 głosów (!) – wszyscy radni byli  za przyjęciem uchwały. To jednoznacznie wskazuje, iż w związku z wymienieniem mojej osoby w protokole jako obecnej na tej sesji oraz oddaniem 20 głosów w głosowaniu nad tą uchwałą, takie pytanie wydaje się zbędne. Można to sprawdzić i wyciągnąć wnioski, że wszyscy radni musieli uczestniczyć w głosowaniu nad taką uchwałą – włącznie ze mną. Analiza zadanego przez Pana pytania dot. pkt. 31, wskazuje, iż zapoznaje się Pan z protokołami z sesji i je czyta. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/31/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/33/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/36/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/38/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

Tak, byłam za podjęciem uchwały. Ponadto pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Tak. Pragnę też wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

Tak. Pragnę też wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

Tak. Pragnę zauważyć, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.”.

Mam nadzieję, iż przekazane przeze mnie odpowiedzi wpłyną na zwiększenie Pana świadomości na temat pracy Rady Miejskiej w Suwałkach oraz pracy poszczególnych radnych tego organu stanowiącego Miasta Suwałki.

Pragnę też Panu zaproponować, by z uwagi na przejawiane zainteresowanie działalnością organów samorządowych, korzystał Pan z możliwości uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miejskiej osobiście. Możliwość bezpośredniego udziału wiążę z zasadą jawności działania organów władzy publicznej, która jest zagwarantowana w art. 61 Konstytucji. Dotyczy on nie tylko dostępu do informacji publicznej (np. do dokumentów), ale też gwarantuje obywatelom wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyboru, a więc także między innymi Rady Miejskiej w Suwałkach. Informacje o planowanej dacie posiedzenia Rady, podawane są do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Ponadto przypominam, iż w odpowiedzi na mój wniosek, złożonej jako radna w trakcie kadencji 2002 – 2006, posiedzenia Rady Miejskiej transmitowane są za pośrednictwem online. Umożliwia to zapoznawanie się z pracą organu uchwałodawczego, bez konieczności osobistego przychodzenia do urzędu. Ponadto podobnie jak inni radni odbywam dyżury w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz w stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, w ramach których można osobiście się ze mną skontaktować i zadać pytania.

W przypadku zainteresowania materiałami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej, zachęcam Pana do skorzystania z portalu www.XXX, na którym znajdzie Pan szereg przydatnych materiałów, wzorów pism, orzecznictwo oraz aktualności mające na celu popularyzację wiedzy na temat prawa do informacji publicznej oraz przygotowanie i dostarczenie instrumentów pozwalających osobom zainteresowanym na praktyczną realizację prawa do informacji publicznej.

Z poważaniem,

Anna Ruszewska

Pani Dorota Jabłońska 2015-04-15 23:21

Szanowny Panie, brałam udział we wszystkich dotychczasowych sesjach nowej kadencji Rady Miejskiej 2014-2018. Brałam także udział we wszystkich głosowaniach, które na tych sesjach się odbyły. We wszystkich przypadkach głosowałam za. Jedyny przypadek, to wstrzymanie się od głosu w przypadku głosowania budżetu na 2015 rok. Wstrzymałam się od głosu jako jedyna radna.
 
Z wyrazami szacunku

Dorota Anna Jabłońska 
radna PIS

Pan Zdzisław Przełomiec 2015-04-16 10:47

Witam.
W odpowiedzi na nadesłane pytania informuję, że uczestniczyłem we wszystkich sześciu posiedzeniach Rady Miejskiej tej kadencji. Brałem także aktywny udział w wszystkich przeprowadzonych głosowaniach. Nie wstrzymałem się od głosu, popierając projekty uchwał zamieszczone w porządku obrad poszczególnych obrad sesyjnych.
Dziękuję za zainteresowanie problematyką suwalskiego samorządu. Pozostaję do dyspozycji w zakresie takiego typu oraz innych spraw objętych działaniami samorządu terytorialnego.
Z poważaniem - Zdzisław Przełomiec

 

XXX – anonimizacja treści