Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Pamiętacie jak w kwietniu 2014 zaczęliśmy korespondencję z UM Suwałki odnośnie BIPu ??

 

Urzędnicy wtedy zobowiązali się do poprawy tego stanu rzeczy. Niestety do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, no prawie nic, gdyż Suwalski Ośrodek Kultury ma działający i poprawny BIP. W związku z brakiem poprawy sytuacji, ponowiliśmy nasz wniosek i czekamy na odpowiedź.

 

 

Wniosek

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie poprawy działania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki i jednostek mu podległych.

Na chwilę obecną Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki zawiera też fragmenty Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych Urzędowi Miasta, między innymi: Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego.

Wnosimy o zmianę tej formy publikacji informacji publicznej przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej na właściwą i przejrzystą tj. założenie dla wszystkich podległych dla Urzędu Miasta jednostek organizacyjnych oddzielnych Biuletynów Informacji Publicznej wraz z publikacją tam wszelkich informacji wymaganych przez prawo.

Biuletyn Informacji Publicznej z założenia ma być pomocą dla obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej wytwarzanej przez dany podmiot, w przypadku Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Suwałkach niestety tak nie jest gdyż nie działa wyszukiwarka informacji w w/w BIPie, wnosimy więc o naprawę tego błędu tak aby ułatwić dostęp do informacji zawartych w BIPie UM Suwałki.

Biuletyn Informacji Publicznej jest bardzo przydatny dla obywateli w zakresie informacji o stanie podmiotu którego dotyczy oraz realizowanych przez niego zadań. BIP UM Suwałki niestety posiada dużo informacji nieaktualnych.

W korespondencji z 8 kwietnia 2014 roku zwracaliśmy uwagę na te same kwestie, niestety mimo upływu tak długiego czasu, nie zostało to poprawione.

Według odpowiedzi Pana  Radosława Jabłońskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku (numer KSP.033.63.2014) w sprawie spełniania przez BIP UM Suwałki wymogów prawnych, wszelkie błędy miały być naprawione do końca roku 2014. Niestety stan sprawy na dzień dzisiejszy nie uległ poprawie, nie licząc stron podmiotowych Suwalskiego Ośrodka Kultury.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zobowiązanie naczelników poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Suwałkach o pilną aktualizację informacji publikowanych w BIP UM Suwałki, tak aby stan informacji odzwierciedlał nie tylko historię działalności Urzędu Miasta lecz również stan aktualny, a dostęp do informacji był zgodny z wytycznymi prawnymi.

Składając niniejszy wniosek mamy nadzieję że bezczynność organu w zakresie niniejszego pisma jest tylko przeoczeniem, a nie działaniem celowym.