Regulamin konkursu fotograficznego “Suwalskie drzewa”

I.Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego „Suwalskie drzewa”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, zwane dalej „Organizatorem”.

Konkurs współfinansowany jest przez Województwo Podlaskie oraz Miasto Suwałki.

II. Cel i tematyka konkursu

Prace muszą dotyczyć tematyki drzew w przestrzeni miasta Suwałki, w szczególności:

a) zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;

b) wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;

c) obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią.

IV. Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres konkurs @ kostroma.pl . Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może być mniejsza niż 2 MB, a rozdzielczość pliku graficznego musi wynosić co najmniej 1600×1200 pikseli. W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę prac.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • tytuł fotografii,
 • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z tytułem pracy np. Kowalski_drzewa_nad_zalewem,
 • w jednym mailu można przesłać tylko i wyłącznie jedną pracę.

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 15 października 2017 r.
5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronach www oraz w publikacjach wydanych przez Organizatora, podmioty finansujące konkurs i sponsorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną.
 7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach Stowarzyszenie Kulturalnego KOSTROMA.
 8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Suwalskie drzewa”, która odbędzie się w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach “Centrum Trójki”.

VI. Nagrody

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
 • za zajęcie I miejsca –  publikacja pracy w formie pocztówki + nagroda rzeczowa,
 • za zajęcie II miejsca –  publikacja pracy w formie pocztówki + nagroda rzeczowa,
 • za zajęcie III miejsca –  publikacja pracy w formie pocztówki + nagroda rzeczowa,
 • za zajęcie dalszych miejsc nagrody rzeczowe.
 1. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kostroma.pl .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.