Publikujemy na licencjach Creative Commons

W ramach realizacji kilku projektów współfinansowanych ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Miasta w Suwałkach poszukujemy autorów materiałów na pocztówki.

Pocztówki mają promować Suwałki, Suwalszczyznę, artystów i twórców związanych z woj. podlaskim.

Każdy z autorów prac otrzyma między innymi pakiet autorskich pocztówek.

 

Główne zapisy w umowie z twórcą dzieła:

Warunki przeniesienia praw

  1. Z chwilą dostarczenia dzieła, Wykonawca przenosi na Nabywcę autorskie prawa majątkowe do dzieła na następujących polach eksploatacji:

(a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworów;

(c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  1. Ponadto, Wykonawca

(a) zezwala na sporządzanie i rozporządzanie opracowaniami dzieła,

(b) zrzeka się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy zawarciu niniejszej umowy,

  1. Wykonawca rozumie i akceptuje fakt, że Zamawiający będzie udostępniał dzieło na podstawie wolnych licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach w brzmieniu dostępnym na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/  i w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do dzieła udostępnionego na wolnych licencjach w zakresie, w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tych licencji.
  1. W przypadku, gdy dzieło zawiera wizerunek Wykonawcy, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu zgody na korzystanie i upublicznianie wizerunku Wykonawcy w ramach wykonywania praw autorskich do dzieła w tym udostępniania go na wolnych licencjach Creative Commons.
  1. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie ani czasowo.

Zobowiązania nabywcy

Nabywca zobowiązuje się do udzielania osobom trzecim, do dzieła oraz do innych materiałów zawierających lub powstałych w oparciu o dzieło, licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach w brzmieniu dostępnym na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.