Miś Usmich w sercach Suwalczan

Powiększ obrazLogo Pogodne Suwałki - Miś Uśmich

REGULAMIN KONKURSU „MIŚ UŚMICH W SERCACH SUWALCZAN”

 

 

 1. ZASADY OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Fotograficzno plastyczny „Miś uśmiech w sercach Suwalczan”, zwany dalej „Konkursem”.

 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA ul. Korczaka 4/5 16-400 Suwałki. Konkurs jest współfinansowany ze środków Miasta Suwałki.

 

 1. Konkurs trwa w terminie od 2019-05-01 r. do 2019-10-31 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 2019-11-15 r.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w I. 3.

 

 1. CEL KONKURSU

 

 1. Celem Konkursu jest promocja Misia Uśmiecha (logotypu Miasta Suwałki – poprzez wykonanie prac nawiązujących do tego tematu oraz rozpowszechniania tych prac ich prac przy promocji Suwałk za pośrednictwem prasy, mediów, mediów społecznościowych, druk i przedruk, w tym głównie przy tworzeniu Kalendarza Suwałk na rok 2020. Konkurs ma ponadto na celu zwrócenie uwagi na piękno Miasta Suwałki, lokalne zabytki, architekturę, krajobraz, florę i faunę, urokliwe zakątki, a także pozyskanie przez Organizatora prac graficznych i ich wykorzystanie w realizacji zadań własnych, a w szczególności w celach promocyjnych Suwałk i regionu.

 

 1. Prace nadesłane na Konkurs powinny być barwne, ukazywać gminę w sposób przyjazny, zachęcać turystów do przyjazdu.

 

 1. Przedmiotem prac powinny być miejsca warte zobaczenia, zabytki, architektura, lokalna flora i fauna, pomniki przyrody, krajobrazy, pejzaże, urokliwe miejsca wraz z nawiązaniem do Misia Uśmiecha (maskotki miasta)

 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury. W przypadku wzięcia udziału w konkursie przez członków najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, partner życiowy) członków Jury oraz osoby zatrudnione przez Organizatora lub członków organizacji organizatora – nagród się nie przyznaje.

 

 1. W przypadku osób niepełnoletnich chcących przystąpić do Konkursu, konieczne jest przedstawienie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

 

 1. ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Prace wraz z formularzem zgłoszenia uczestnictwa należy dostarczyć do siedziby Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach ul. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki. Można to zrobić poprzez złożenia:

wypełnionego formularza wraz ze pracami nagranymi na płycie CD lub DVD lub dostarczonymi w formie fizycznej złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do dnia 2019-10-31 r. (decyduje data wpływu) na adres: Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach ul. Hamerszmita 16 z dopiskiem „Konkurs Miś Uśmich”

 

 1. Uczestnik ma prawo wysłać wiele formularzy konkursowych. W takim przypadku, przy składaniu prac osobiście lub pocztą tradycyjną, każdy kolejny formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie wraz z pracą, należy umieścić w oddzielnej kopercie.

 

 1. Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 100 prac

 

 1. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Czas wykonania prac nie jest ograniczony czasowo.

 

 1. Wymagania techniczne:

 

 1. a) prace należy dostarczyć na płycie CD lub DVD w formie plików JPG lub TIFF Rozdzielczość prac powinna wynosić minimalnie 3000X2000 pikseli, 300 DPI lub jako prace plastyczne wykonane na trwałym nośniku.
 2. b) prace graficzne muszą nadawać się do odwzorowania 2 wymiarowego w postaci druku pracy

 

 1. Dopuszcza się obróbkę prac i możliwość artystycznego fotomontażu z wielu grafik

 

 1. Prace nadesłane po terminie nie będą dopuszczone do Konkursu (nie będą rozpatrywane).

 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek przesłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, a przede wszystkim za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, która uniemożliwi odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi (nie mogą stanowić opracowania cudzych utworów).

 

 1. Uczestnik Konkursu zapewnia, że:
 2. a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do prac zgłaszanych do Konkursu,
 3. b) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób widocznych w pracy,
 4. c) przyjmuje na siebie potencjalne roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem praw autorskich i nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich.

 

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia Organizatorowi prac przenosi na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych autorskie prawa majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji:
 2. a) utrwalenie i zwielokrotnienie w części lub całości w dowolnej formie i technice, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
 3. b) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie,
 4. c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie prac oraz innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 5. d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, użyczenie, najem, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy i ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych oraz innych sieci tego rodzaju bądź działających podobnie,
 6. e) przekazywanie oraz emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwalenie na nośnikach obrazu,
 7. f) wykorzystanie do celów marketingowych i/ lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, lokowania produktu (product placement), public relations,
 8. g) inne przypadki rozpowszechniania prac, w tym wyświetlanie prac i ich utrwaleń,
 9. h) dokonywanie opracowań prac, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji prac, głównie ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań oraz zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

 

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawa zależne.

 

 1. Organizator ma prawo wyłączyć z udziału w Konkursie prace, które nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

 

 1. KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

 1. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac zgłoszonych do Konkursu i wyboru laureatów konkursu.

 

 1. Jury liczy do 6 osób i w czasie obrad wyłania spośród siebie Przewodniczącego.

 

 1. Przy ocenie nadesłanych prac Jury bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
 2. a) zgodność z tematem Konkursu,
 3. b) jakość walorów estetycznych i artystycznych,

 

 1. Jury jest niezależne w ocenie i wyborze najlepszych prac konkursowych.

 

 1. Jury wyłoni laureatów podczas obrad, na których ustali regulamin punktowej oceny prac.

 

 1. Jury sporządza protokół ze swoich obrad podpisany przez wszystkich członków.

 

VII. NAGRODY

 

 1. Przewidziano nagrody za następujące miejsca:
 2. a) I miejsce
 3. b) II miejsce
 4. c) III miejsce
 5. d) wyróżnienia

 

 1. Przewiduje się także dyplomy oraz drobne upominki Autorom prac.

 

 1. Organizator Konkursu uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU – WYSTAWA POKONKURSOWA

 

 1. Wyniki Konkursu, zwycięskie oraz pozostałe wybrane przez Organizatora prace będą opublikowane na stronach internetowych organizatora.

 

 1. Organizator będzie kontaktować się z laureatami Konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie w momencie publikacji wyników.

 

 1. Nadgrodzenie wyróżnionych osób nastąpi podczas wręczenia nagród, o terminie którego Organizator zawiadomi uczestników konkursu.

 

 1. Organizator zawiadomi laureatów Konkursu o terminie i sposobie odbioru nagród.

 

 1. Nagrody nie odebrane do dnia 30.12.2019 r. przechodzą na własność Organizatora.

 

 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z podróżą do siedziby odbioru nagrody i z powrotem.

 

 1. O wynikach Konkursu Organizator będzie informować posługując się imieniem i nazwiskiem laureatów Konkursu, na co każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia i realizacji Konkursu, w tym odbioru nagrody.

 

 1. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

 

 1. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia uczestnictwa jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest złożeniem oświadczeń o treści podanej w załączniku nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku Uczestników niepełnoletnich wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do jego reprezentowania.

 

 1. Uczestnicy, którzy nie będą spełniać któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie bądź podadzą nieprawidłowe informacje, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zawieszenia Konkursu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

 

 1. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach oraz na stronach organizatora.

 

 1. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: cit@pogodnesuwalki.pl

 

 

 1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

 

 1. Konkurs realizowany jest w ramach promocji Miasta Suwałki oraz jego logotypu

 

 

Miś Uśmich Konkurs regulamin

Miś Uśmich zał. 1

Miś Uśmich zał 2