Więcej o: Wniosek o poprawę funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej

Wniosek o poprawę funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej

Znacie Biuletyn Informacji Publicznej UM Suwałki ? Próbowaliście coś w nim znaleźć ? Bywa to bardzo trudne, dlatego też wystąpiliśmy do Prezydenta w sprawie poprawy jego funkcjonalności.

 

Wszystkie dokumenty związane z korespondencją z Urzędem Miasta w Suwałkach będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i UM Suwałki zajmie się tymi sprawami.

 


 

W dniu 2014-04-08 złożyliśmy do Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałki wniosek o poprawę funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz uzupełnienia danych.

Wniosek

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie poprawy działania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki i jednostek mu podległych.

Na chwilę obecną Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki zawiera też fragmenty Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych Urzędowi Miasta, między innymi: Suwalskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Muzeum Okręgowego.

Wnosimy o zmianę tej formy publikacji informacji publicznej przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej na właściwą i przejrzystą tj. założenie dla wszystkich podległych dla Urzędu Miasta jednostek organizacyjnych oddzielnych Biuletynów Informacji Publicznej wraz z publikacją tam wszelkich informacji wymaganych przez prawo.

Biuletyn Informacji Publicznej z założenia ma być pomocą dla obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej wytwarzanej przez dany podmiot, w przypadku Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Suwałkach niestety tak nie jest gdyż nie działa wyszukiwarka informacji w w/w BIPie, wnosimy więc o naprawę tego błędu tak aby ułatwić dostęp do informacji zawartych w BIPie UM Suwałki.

Biuletyn Informacji Publicznej jest bardzo przydatny dla obywateli w zakresie informacji o stanie podmiotu którego dotyczy oraz realizowanych przez niego zadań. BIP UM Suwałki niestety posiada dużo informacji nieaktualnych, między innymi:

  1. Informacje o majątku Urzędu Miasta Suwałki, ostatni wykaz majątku jest z 2008 roku http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/
  2. Wykaz jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Miastem Suwałki jest z 2010 roku, nie uwzględnia więc informacji z ponad trzech lat funkcjonowania Urzędu http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Majatek_Dokumenty_sek/wyka_jedn_powi_orga_2010.htm
  3. W zakładce Program Rozwoju jest dostępny tylko program rozwoju kultury na lata 2005 – 2010, brak jest informacji o bieżących programach we wszystkich zakresach http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Programy_rozwoju_sek/
  4. Zadania priorytetowe dostępne są tylko z roku 2010, a więc również brakuje wielu danych http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Zadania_priorytetowe_sek/

Są to tylko przykłady nieaktualności informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zobowiązanie naczelników poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Suwałkach o pilną aktualizację informacji publikowanych w BIP UM Suwałki, tak aby stan informacji odzwierciedlał nie tylko historię działalności Urzędu Miasta lecz również stan aktualny.

Więcej o: Wniosek o dostępność stron dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o dostępność stron dla osób niepełnosprawnych

Czy sądzicie że wszyscy powinni mieć dostęp do stron urzędowych i robionych za pieniądze publiczne ? My myślimy że tak, że nie można dzielić użytkowników internetu na lepszych i gorszych.

W związku z powyższym wystąpiliśmy w sprawie obrony prawa dostępności do stron urzędowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie dokumenty związane z korespondencją z Urzędem Miasta w Suwałkach będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i UM Suwałki zajmie się tymi sprawami.


 

W dniu 2014-04-08 złożyliśmy do Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałki wniosek o poprawę dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek

                Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie dostępności stron Urzędu Miasta Suwałki oraz jednostek mu podległych dla osób niepełnosprawnych.

                Na chwilę obecną strony zarządzane przez Urząd Miasta w Suwałkach w niewielkim stopniu spełniają Krajowe Ramy Interoperacyjności w zakresie dostępu do nich osób niepełnosprawnych. Dostępność taką można zapewnić poprzez możliwość regulacji wielkości czcionki, wersję kontrastową strony, prawidłową budową struktury strony umożliwiającą obsługę strony przez programy np. do przekształcania tekstu na mowę.

                Zastrzeżenia budzą między innymi strony Urzędu Miasta w Suwałkach:

  1. www.bip.um.suwalki.pl – brak jest wersji kontrastowej, powiększania tekstu, załączniki publikowane są w formie pdf bez opcji OCR co uniemożliwia dostęp do treści publikowanych dla osób korzystających z czytników tekstu.
  2. www.odpady.suwalki.eu – brak jest wersji kontrastowej, powiększania tekstu itp.
  3. www.gis.um.suwalki.pl:90/wps/app/menupage.jsp – strona zupełnie niedostępna dla osób niepełnosprawnych
  4. www.um.suwalki.pl/tel – brak wersji kontrastowej, powiększania tekstu itp.

Wiele zastrzeżeń jest również do stron instytucji podległych dla Urzędu Miasta w Suwałkach między innymi www.osir.suwalki.pl , www.soksuwalki.eu , www.iw.suwalki.pl , www.mkrpa.suwalki.pl , www.centrum3.suwalki.pl.

                Wnosimy o dostosowanie stron Urzędu Miasta oraz jednostek mu podległych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

                Zmiana taka spowoduje dostępność wszystkich stron publicznych w Suwałkach dla osób niedowidzących oraz słabo widzących a także poprawę wizerunku Urzędu i jednostek mu podległych jako organów publicznych dostępnych i otwartych na osoby o specjalnych potrzebach.