logo mam prawo wiedziec

Zgodnie z obietnicą, odnośnie sprawdzenia obecności radnych na sesjach, złożyliśmy wniosek o udostępnienie powyższej informacji do Przewodniczącej Rady Miasta. W przeciągu 14 dni powinniśmy otrzymać odpowiedź.

 

Sz.P. Mariola Szczypiń

Przewodnicząca Rady Miasta w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Wnioskuję o udostępnienie następujących informacji publicznych:

 1. Lista obecności wszystkich radnych podczas głosowań na sesjach numer: 3,4, 5 oraz 6.
 2. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.
 3. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
 4. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.
 5. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 20 głosów, nie są natomiast odnotowane głosy wstrzymujące się.
 6. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 20 głosów, nie są natomiast odnotowane głosy wstrzymujące się.
 7. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 8. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 9. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 10. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 11. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 12. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 13. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 14. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów, oraz informacji kto wstrzymał się od głosowania (1 radny)
 15. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 16. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 17. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 18. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 19. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 20. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 21. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 22. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 23. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów, oraz informacji kto wstrzymał się od głosowania (1 radny).
 24. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 25. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 26. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 27. Czy sesje Rady Miasta w Suwałkach są utrwalane w formie nagrań audio lub audio video.

Proszę o udostępnienie tych informacji na adres mailowy

 

W dniu dzisiejszym tj. 2015-04-28 otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Przewodniczącej. Skan pisma zamieszczamy poniżej, gdyż niestety wniosek, nie dość że rozpatrzony po terminie, to został błędnie rozpoznany i odpowiedź otrzymaliśmy w formie papierowej, a nie elektronicznej.

 

[pdf issuu_pdf_id=”150428173923-ae272211666d4d41ad70932fd2df1108″ layout=”2″ width=”640″ height=”480″ bgcolor=”FFFFFF” allow_full_screen_=”1″ flip_timelaps=”6000″ ]