Deklaracja członkowska Stowarzyszenia Kulturalnego Kostroma

Wyciąg ze Statutu Stowarszyszenia

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§21 
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§22 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§23 
Członkowie zwyczajni

Art. 1 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację minimum dwóch członków Stowarzyszenia, w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda prawnego opiekuna.

Art. 2 Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Art. 3 W przypadku braku rekomendacji dla kandydata na członka przez minimum dwóch członków Stowarzyszenia, deklarację rozpatruje Walne Zebranie Członków, a kandydatura przyjmowana jest zwykłą większością głosów.

Art. 4 Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu
na narodowość, rasę, płeć, religię czy poglądy polityczne.

Art. 5 Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem uprzedniego pisemnego zaakceptowania celów statutowych Stowarzyszenia.

Art. 6 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Statutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3) składać wnioski i opinie oraz inspirować działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

Art. 7 Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) przestrzegać oraz sumiennie wykonywać postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwały jego władz.
2) uczestniczyć w walnych zebraniach członków.
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
4) popierać działania podejmowane przez Stowarzyszenie i brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
5) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w określonej wysokości.

§24 
Członkowie wspierający

Art. 1 Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez świadczenie pomocy finansowej, merytorycznej lub organizacyjnej.

Art. 2 Kandydat na członka wspierającego powinien posiadać rekomendację, co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 3 Członek wspierający, w przypadku osoby prawnej jej reprezentant ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Art. 4 Członek wspierający jest zobowiązany:
1) godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię.
2) służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu i jego członkom.

§25 
Członkowie honorowi

Art. 1 Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom fizycznym, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego celów statutowych.

Art. 2 Wniosek o nadanie lub ustanie godności członka honorowego składa Zarząd zgodnie z regulaminem przez siebie uchwalonym.

Art. 3 Członek Honorowy, ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2) uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§26 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek

Art. 1 Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej do Zarządu.

Art. 2 Wykluczenia uchwałą przez Zarząd.

Art. 3 Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy.

Art. 4 Z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 5 Ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

Art. 6 Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Art. 7 Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§27 Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.