Baner WatchDog Polska

Wniosek o dostępność stron dla osób niepełnosprawnych

Czy sądzicie że wszyscy powinni mieć dostęp do stron urzędowych i robionych za pieniądze publiczne ? My myślimy że tak, że nie można dzielić użytkowników internetu na lepszych i gorszych.

W związku z powyższym wystąpiliśmy w sprawie obrony prawa dostępności do stron urzędowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie dokumenty związane z korespondencją z Urzędem Miasta w Suwałkach będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i UM Suwałki zajmie się tymi sprawami.


 

W dniu 2014-04-08 złożyliśmy do Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałki wniosek o poprawę dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek

                Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie dostępności stron Urzędu Miasta Suwałki oraz jednostek mu podległych dla osób niepełnosprawnych.

                Na chwilę obecną strony zarządzane przez Urząd Miasta w Suwałkach w niewielkim stopniu spełniają Krajowe Ramy Interoperacyjności w zakresie dostępu do nich osób niepełnosprawnych. Dostępność taką można zapewnić poprzez możliwość regulacji wielkości czcionki, wersję kontrastową strony, prawidłową budową struktury strony umożliwiającą obsługę strony przez programy np. do przekształcania tekstu na mowę.

                Zastrzeżenia budzą między innymi strony Urzędu Miasta w Suwałkach:

 1. www.bip.um.suwalki.pl – brak jest wersji kontrastowej, powiększania tekstu, załączniki publikowane są w formie pdf bez opcji OCR co uniemożliwia dostęp do treści publikowanych dla osób korzystających z czytników tekstu.
 2. www.odpady.suwalki.eu – brak jest wersji kontrastowej, powiększania tekstu itp.
 3. www.gis.um.suwalki.pl:90/wps/app/menupage.jsp – strona zupełnie niedostępna dla osób niepełnosprawnych
 4. www.um.suwalki.pl/tel – brak wersji kontrastowej, powiększania tekstu itp.

Wiele zastrzeżeń jest również do stron instytucji podległych dla Urzędu Miasta w Suwałkach między innymi www.osir.suwalki.pl , www.soksuwalki.eu , www.iw.suwalki.pl , www.mkrpa.suwalki.pl , www.centrum3.suwalki.pl.

                Wnosimy o dostosowanie stron Urzędu Miasta oraz jednostek mu podległych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

                Zmiana taka spowoduje dostępność wszystkich stron publicznych w Suwałkach dla osób niedowidzących oraz słabo widzących a także poprawę wizerunku Urzędu i jednostek mu podległych jako organów publicznych dostępnych i otwartych na osoby o specjalnych potrzebach.

 

 

 

Baner WatchDog Polska

Wniosek o upublicznienie informacji o działalności rad społecznych

Jak działają Społeczne Rady które zostały powołane w Suwałkach ? Ktoś oprócz urzędników i członków tych rad wie ? Część rąbka tej tajemnicy została zdradzona na pierwszej Kawiarence Obywatelskiej która odbyła się w ramach projektu Razem dla Suwałk.

Uważamy że jednak jest to zdecydowanie za mało.Dlatego chcemy aby to się zmieniło. Mamy nadzieje że Pan Czesław Renkiewicz oraz podlegli mu urzędnicy zajmą się tą sprawą.

Wszystkie dokumenty związane z korespondencją z Urzędem Miasta w Suwałkach będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i UM Suwałki zajmie się tymi sprawami.


W dniu 2014-04-08 złożyliśmy do Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałki wniosek o umieszczanie informacji na stronach www Urzędu Miejskiego w sprawie działania społecznych rad funkcjonujących przy Prezydencie Miasta Suwałki.

Wniosek

                Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący informowania mieszkańców Suwałk poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych np. Urzędu Miasta o działalności Społecznych Rad które działają przy Prezydencie Miasta tj. Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk.

                Na chwilę obecną działalność tych narzędzi doradczych i opiniujących jest nieznana dla mieszkańców miasta, gdyż jedyne informacje dostępne na stronie Urzędu Miasta w Suwałkach i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki dotyczą składu oraz powołania tych rad.

                Wnosimy o bieżącą publikację informacji z prac tych rad oraz dokumentów które były opiniowane przez nie wraz z informacją jak zostały zaopiniowane poszczególne dokumenty. 

 

herb Suwałk

Domeny w Pogodnych Suwałkach

Poniżej lista przyznanych domen:

www.um.pogodnesuwalki.pl – Urząd Miasta w Suwałkach

www.cit.pogodnesuwalki.pl – Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

www.pst.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

www.wolontariat.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Biuro Wolontariatu

www.8.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Stowarzyszenie Sportu „Ósemka”

www.osemka.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Stowarzyszenie Sportu „Ósemka”

www.bajka.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

www.pst.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

 

Baner WatchDog Polska

Kontrola Obywatelska

Stowarzyszenie KOSTROMA od samego początku istnienia stawiało sobie za cel przejrzystość i jawność naszych działań. Ostatnio nawiązaliśmy kontakt z Siecią Obywatelską WatchDog. O efektach tego kontaktu będziecie mogli przeczytać już niedługo na naszej stronie w związku z przygotowaniem do realizacji naszego nowego projektu.

baner_wspieraj_ikt4_qcy3

Właściwie wszystkie przejawy kontroli obywatelskiej są możliwe dzięki konstytucyjnej zasadzie jawności. Sposobem na realizację tej zasady jest prawo do informacji publicznej. Informacje publiczne to:

„Informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone” (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02).

Historia naszych działań w imię poprawy jawności i funkcjonalności urzędów w regionie:

 

Podstawa prawna naszych wystąpień:

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Rozdział 3 Wnioski

 

Art. 241.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Geocache

Rozwój geocachingu jako sposób na poszerzenie oferty turystyki aktywnej w regionie

aktualizacja: 2014-04-05

Wyniki są już opublikowane. Udało się 🙂

Urząd Marszałkowski udzielił nam wsparcia na realizację tego projektu.

Wnioskowaliśmy o:

 • Kwota zadania 20235,80 zł
 • Kwota wnioskowana 12735,80 zł tj. 62,94%
 • Wkład własny finansowy 3750 zł tj. 18,53%
 • Wkład własny osobowy 3750 zł tj. 18,53%

Otrzymaliśmy:

 • Kwota zadania 4042,32  zł
 • Kwota przyznana 3000 zł tj. 68,15 %
 • Wkład własny finansowy 702,32  zł tj. 15,95  %
 • Wkład własny osobowy 700 zł tj. 15,90 %

Cóż z niektórych elementów trzeba było zrezygnować, lecz mimo wszystko mamy nadzieję na doskonałą promocję naszego regionu w świecie geocachingu. W Suwałkach i okolicy powstanie 25 nowych keszy.


aktualizacja: 2014-04-05

W najbliższych dniach mają zostać ogłoszone wyniki tego konkursu. Trzymajcie za nas kciuki.


W dniu 2014-03-07 złożyliśmy ofertę do Zarządu Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski w Białymstoku – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki) ofertę na realizację zadania publicznego w formie powierzenia pod nazwą „Rozwój geocachingu jako sposób na poszerzenie oferty turystyki aktywnej w regionie”.

Konkurs na który się zgłosiliśmy został ogłoszony uchwałą Nr 218/3046/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 lutego 2014 r.

fot. Miaow Miaow
fot. Miaow Miaow

Czym jest geocaching ?

Najlepiej odpowiedzą na to pytanie filmy: