Baner WatchDog Polska

Informacje o działalności rad społecznych działających w Suwałkach będzie dostępna

W dniu 2014-04-11 otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta w Suwałkach w sprawnie naszego wniosku o informowaniu mieszkańców o działalności Społecznych Rad działających przy Urzędzie Miasta.

Musimy przyznać że odpowiedź jest satysfakcjonująca, Urząd przyznał nam rację i będzie zamieszczał informacje na swoich stronach www.

 

Baner WatchDog Polska

Wniosek o poprawę funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej

Znacie Biuletyn Informacji Publicznej UM Suwałki ? Próbowaliście coś w nim znaleźć ? Bywa to bardzo trudne, dlatego też wystąpiliśmy do Prezydenta w sprawie poprawy jego funkcjonalności.

 

Wszystkie dokumenty związane z korespondencją z Urzędem Miasta w Suwałkach będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i UM Suwałki zajmie się tymi sprawami.

 


 

W dniu 2014-04-08 złożyliśmy do Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałki wniosek o poprawę funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz uzupełnienia danych.

Wniosek

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie poprawy działania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki i jednostek mu podległych.

Na chwilę obecną Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki zawiera też fragmenty Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych Urzędowi Miasta, między innymi: Suwalskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Muzeum Okręgowego.

Wnosimy o zmianę tej formy publikacji informacji publicznej przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej na właściwą i przejrzystą tj. założenie dla wszystkich podległych dla Urzędu Miasta jednostek organizacyjnych oddzielnych Biuletynów Informacji Publicznej wraz z publikacją tam wszelkich informacji wymaganych przez prawo.

Biuletyn Informacji Publicznej z założenia ma być pomocą dla obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej wytwarzanej przez dany podmiot, w przypadku Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Suwałkach niestety tak nie jest gdyż nie działa wyszukiwarka informacji w w/w BIPie, wnosimy więc o naprawę tego błędu tak aby ułatwić dostęp do informacji zawartych w BIPie UM Suwałki.

Biuletyn Informacji Publicznej jest bardzo przydatny dla obywateli w zakresie informacji o stanie podmiotu którego dotyczy oraz realizowanych przez niego zadań. BIP UM Suwałki niestety posiada dużo informacji nieaktualnych, między innymi:

  1. Informacje o majątku Urzędu Miasta Suwałki, ostatni wykaz majątku jest z 2008 roku http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/
  2. Wykaz jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Miastem Suwałki jest z 2010 roku, nie uwzględnia więc informacji z ponad trzech lat funkcjonowania Urzędu http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Majatek/Majatek_Dokumenty_sek/wyka_jedn_powi_orga_2010.htm
  3. W zakładce Program Rozwoju jest dostępny tylko program rozwoju kultury na lata 2005 – 2010, brak jest informacji o bieżących programach we wszystkich zakresach http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Programy_rozwoju_sek/
  4. Zadania priorytetowe dostępne są tylko z roku 2010, a więc również brakuje wielu danych http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Zadania_priorytetowe_sek/

Są to tylko przykłady nieaktualności informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zobowiązanie naczelników poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Suwałkach o pilną aktualizację informacji publikowanych w BIP UM Suwałki, tak aby stan informacji odzwierciedlał nie tylko historię działalności Urzędu Miasta lecz również stan aktualny.

Baner WatchDog Polska

Wniosek o dostępność stron dla osób niepełnosprawnych

Czy sądzicie że wszyscy powinni mieć dostęp do stron urzędowych i robionych za pieniądze publiczne ? My myślimy że tak, że nie można dzielić użytkowników internetu na lepszych i gorszych.

W związku z powyższym wystąpiliśmy w sprawie obrony prawa dostępności do stron urzędowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkie dokumenty związane z korespondencją z Urzędem Miasta w Suwałkach będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i UM Suwałki zajmie się tymi sprawami.


 

W dniu 2014-04-08 złożyliśmy do Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałki wniosek o poprawę dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek

                Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie dostępności stron Urzędu Miasta Suwałki oraz jednostek mu podległych dla osób niepełnosprawnych.

                Na chwilę obecną strony zarządzane przez Urząd Miasta w Suwałkach w niewielkim stopniu spełniają Krajowe Ramy Interoperacyjności w zakresie dostępu do nich osób niepełnosprawnych. Dostępność taką można zapewnić poprzez możliwość regulacji wielkości czcionki, wersję kontrastową strony, prawidłową budową struktury strony umożliwiającą obsługę strony przez programy np. do przekształcania tekstu na mowę.

                Zastrzeżenia budzą między innymi strony Urzędu Miasta w Suwałkach:

  1. www.bip.um.suwalki.pl – brak jest wersji kontrastowej, powiększania tekstu, załączniki publikowane są w formie pdf bez opcji OCR co uniemożliwia dostęp do treści publikowanych dla osób korzystających z czytników tekstu.
  2. www.odpady.suwalki.eu – brak jest wersji kontrastowej, powiększania tekstu itp.
  3. www.gis.um.suwalki.pl:90/wps/app/menupage.jsp – strona zupełnie niedostępna dla osób niepełnosprawnych
  4. www.um.suwalki.pl/tel – brak wersji kontrastowej, powiększania tekstu itp.

Wiele zastrzeżeń jest również do stron instytucji podległych dla Urzędu Miasta w Suwałkach między innymi www.osir.suwalki.pl , www.soksuwalki.eu , www.iw.suwalki.pl , www.mkrpa.suwalki.pl , www.centrum3.suwalki.pl.

                Wnosimy o dostosowanie stron Urzędu Miasta oraz jednostek mu podległych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

                Zmiana taka spowoduje dostępność wszystkich stron publicznych w Suwałkach dla osób niedowidzących oraz słabo widzących a także poprawę wizerunku Urzędu i jednostek mu podległych jako organów publicznych dostępnych i otwartych na osoby o specjalnych potrzebach.

 

 

 

Baner WatchDog Polska

Wniosek o upublicznienie informacji o działalności rad społecznych

Jak działają Społeczne Rady które zostały powołane w Suwałkach ? Ktoś oprócz urzędników i członków tych rad wie ? Część rąbka tej tajemnicy została zdradzona na pierwszej Kawiarence Obywatelskiej która odbyła się w ramach projektu Razem dla Suwałk.

Uważamy że jednak jest to zdecydowanie za mało.Dlatego chcemy aby to się zmieniło. Mamy nadzieje że Pan Czesław Renkiewicz oraz podlegli mu urzędnicy zajmą się tą sprawą.

Wszystkie dokumenty związane z korespondencją z Urzędem Miasta w Suwałkach będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i UM Suwałki zajmie się tymi sprawami.


W dniu 2014-04-08 złożyliśmy do Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałki wniosek o umieszczanie informacji na stronach www Urzędu Miejskiego w sprawie działania społecznych rad funkcjonujących przy Prezydencie Miasta Suwałki.

Wniosek

                Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący informowania mieszkańców Suwałk poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych np. Urzędu Miasta o działalności Społecznych Rad które działają przy Prezydencie Miasta tj. Miejskiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk.

                Na chwilę obecną działalność tych narzędzi doradczych i opiniujących jest nieznana dla mieszkańców miasta, gdyż jedyne informacje dostępne na stronie Urzędu Miasta w Suwałkach i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki dotyczą składu oraz powołania tych rad.

                Wnosimy o bieżącą publikację informacji z prac tych rad oraz dokumentów które były opiniowane przez nie wraz z informacją jak zostały zaopiniowane poszczególne dokumenty. 

 

herb Suwałk

Domeny w Pogodnych Suwałkach

Poniżej lista przyznanych domen:

www.um.pogodnesuwalki.pl – Urząd Miasta w Suwałkach

www.cit.pogodnesuwalki.pl – Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

www.pst.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

www.wolontariat.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Biuro Wolontariatu

www.8.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Stowarzyszenie Sportu „Ósemka”

www.osemka.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Stowarzyszenie Sportu „Ósemka”

www.bajka.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

www.pst.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów